Rahahanan lainaehdot

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Lauroo Finance Oy (luotonantaja) myöntää pikalainan sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Lauroo Finance Oy-pikalainan voi saada vähintään 18 vuotias Suomen kansalainen, jolla ei ole luottohäiriömerkintää, ja joka on hoitanut raha-asiansa moitteettomasti. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä sekä lainanhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee myös tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Luotonantaja voi oman harkintansa mukaan ja myös ilmoittamatta perusteluja päätökselleen jättää haetun lainan myöntämättä. Luotonhakija voi hakea uutta lainaa kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu.

Pikalainan hakeminen

Luotonhakija voi hakea pikalainaa tekstiviestillä, nettihakemuksella tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla.

Pikalainan määrä ja laina-aika

Pikalainan määrä voi olla 50€, 100€, 150€, 200€, tai 250€. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä 14 vuorokauden kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Pikalainan sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikalaina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

Nordean, Osuuspankin, Sammon, Säästöpankin, Aktian ja POP:n asiakkaat saavat hyväksymisen jälkeen lainasumman tililleen samana päivänä muutamassa minuutissa hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Muiden pankkien asiakkaat saavat lainansa seuraavana pankkipäivänä.

Pikalainan kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle pikalainan käsittely- ja toimituskulut. Luotonantaja lähettää lainanhakijan ilmoittamaan ja väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseen laskun, jolla pikalainan ja siihen lisätyt käsittely- ja toimituskulut maksetaan. Asiakkaan toivomuksesta lasku voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Lainasumma on yli 18-vuotiaille asiakkaille 50€ tai 100€. Yli 21-vuotiaille asiakkaille lainasumma on 50€-250€.

Pikalainan kulut löytyvät tuoteet-valikon alta.

Lisäksi lainanhakijan maksettavaksi tulevat hakemiseen liittyvät tekstiviestikulut, 1.90 €/lähetetty viesti, jotka lainanhakija maksaa puhelinlaskussaan. Uutta lainaa voi hakea, kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu. Lainan kirjautumiseen lainanantajan järjestelmään kuluu 1-3 pankkipäivää asiakkaan käyttämästä pankkiryhmästä riippuen. Asiakkaan tulee tutustua tarkasti lainaehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Ehdot ovat tulostettavissa luotonantajan Internet-sivuilta.

SMS- ja puhelinkustannukset

Lainan hakuprosessissa käytetään kahta SMS-viestiä asiakkaan yksilöimiseen ja lainan varmistamiseen. Yhden viestin hinta on 1.90€, eli yhteensä 3,80€/myönnetty laina. Mikäli asiakkaan viesti ei sisällöltään vastaa Lauroo Finance Oy:n ohjeita, veloitetaan lähettäjältä 5€/viesti käsittelykuluina.

Puhelinpalvelun hinta on 1,20€/min.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli pikalainaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi Suomen perintälain mukaisesti. Mikäli laina on maksettu myöhässä on Lauroo Finance Oy:llä oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimi määrää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta ilmoittaa Lauroo Finance Oy maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin.

Pikalainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja noudattaa Kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Oikeus pikalainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista on myöhäisempi.

Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:
lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
ilmoitus peruuttamisesta
paikka ja päiväys
lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle osoitteella
Lauroo Finance Oy
Peruuttamisilmoitus
PL 140, 00171 HELSINKI

Peruuttaessaan pikalainan lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle peruuttamisesta aiheutuvaa korvausta koko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä.

Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa. Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakija peruuttaa 100 euron lainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta, todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus yhteensä 39,97 euroa. Lainapääomineen takaisin maksetaan 139,97 euroa. Jos lainanhakija peruuttaa pikalainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat samana päivänä, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kymmeneltä päivältä. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain mukaisesti.

Yleiset ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheuttamasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 70€ / h. Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa, osoitteen- tai nimenmuutokset, luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua pikalainaa luotonantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Pikalaina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikalainoihin.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille tahoille aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.

Yhteystiedot:
Kuluttajavalituslautakunta
Kaikukatu 3, 4 krs.
PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Pikalainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli. Näistä lainaehdoista tai lainasopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Täytä lainahakemus

Sinun tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksillasi. Tämän jälkeen pääset täyttämään hakemusta.

Valitse alta pankkisi, jolla haluat tunnistautua.

Nordea

Sampopankki

OKO

Aktia/Sp/Pop